Trail
11 Messel 2020 Ajorné da les 16:10
Cronaca

Segurëza te auto

Sic cun alarm sën de ublianza

Na lege nueva vëij dant na funzion de alarm per duc i sic per mutons ti auti. Da n juebia 7 de nuvëmber ie la lege ndrova.
Credic © rai südtirol Acioche i mutons ne vënie nia desmincei te auto: da sën ie i sic cun funzion de alarm de ublianza.
Acioche i mutons ne vënie nia desmincei te auto: da sën ie i sic cun funzion de alarm de ublianza.
Chi che à mutons sota i cater ani muessa se spazé, sce l ne à mo nia l sistem de alarm te auto. Cun la lege statela uelun schivé, che mutons vënie desmincei te auto da si genitores.
 
Per se adaté ala lege nueva dà l Stat n sustëni de 30 euro. L cuntribut finanziel ie udù dant tres decret, ma mo nia defin tler iel, coche chësc unirà paià ora.
 
Ma l alarm ie da sën de ublianza. Chi che l ne à nia, messrà fé cont cun straufonghes nfin a 326 euro y l unirà trat ju 5 ponc dala patent.

N iede fovel unì dit, che la regulamentazion tuchëssa da jì ndrova te n valgun mënsc, a uni maniera nia dan l scumenciamënt dl 2020. La comunicazion, che la lege jirà bele ndrova ai 7 de nuvëmber ie ruveda permò l di dant.

Na dezijion zënza fundamënt


à dit la deputata SVP tl Parlamënt Renate Gebhard te n comunicat "na tel dezijion ne ti dà no ai genitores y no al marcià l tëmp per se njinië ca a chësta regula nueva", nsci Gebhard. Ëila se à bele cruzià, che n ne scumënce nia bele riesc a straufé. Renate Gebhard ie otimista, che ti dis y enes che vën puderan mo arjonjer velch che ti vede ancontra ala families. 


					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Cronaca