Trail
19 Otober 2021 Ajorné da les 20:17
Cronaca

Sëlva: abinei doi leresc de superalcolics

I Carabinieri à abinà y denunzià doi georgians. L ti vën trat dant de avëi rubà buandes superalcoliches te na butëiga.
Credic © carabinieri
I doi ëi dëssa avëi abu tasces spezieles che ne lascia nia tres l senial eletromagnetich contra i leresc. Cun la scusa de cumpré zeche da maië les dëssi avëi fat passé sota cassa zënza che les unissa ududes y chësc plu iedesc.
Nsci dëssi avëi rubà cater bozes de Champagne, set bozes de cognac dla sort cëra y una na boza de whisky, dutes de marches cunesciudes y internaziuneles y per n valor de plu de mile euro.
I buteghieres, unic sëura tres i videos dla cameres de cuntrol, à cherdà la forzes dl ordn che i à aspitei su dedora da butëiga. I doi dë avëi pruà a mucé a pe, ma i ie riesc unì blochei y purtei te caserma. Contra d’ëi iel unì fat denunzia. La tasces spezieles ie unides secuestredes y pert de ciche i ova rubà ie unì recuperà. Ma nia dut, zeche dëssa i doi avëi consumà dan unì abinei.
 

					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Cronaca