Trail
18 Mei 2022 Ajorné da les 15:50
Politica y Istituzions

L à scumencià la vela dl Presidënt dla Republica

L ie dut mo daviert: probabl iel che n jirà inant uni di a tenì na vela zënza resultat nchin n juebia canche l cuorum unirà arbassà da doi terc ala maiuranza assoluta.
Credic © rai
De ndut 1008 ie i gran litadëures: i senatëures y deputac di doi rames dl Parlamënt y mplu i deleghei dla regions.
Tla prima litazions uelel vester na maiuranza de doi terc. L ie bele tan che segur che les jirà a uet. Nchin sën ne ie i rapresentanc di partic nia stac boni de se unì sun chiche lité sciche suzessëur de Sergio Mattarella. Mo deplu do che Silvio Berlusconi, candidat ulù dal zenter man drëta, à renunzià a na candidatura. Ntant ie perchël l orientamënt de gran pert di litadëures de dé ju na zedula blancia.
Danter i candidac che n rata che i posse avëi plu chances de unì litei iel te chësc mumënt dlongia al premier Mario Draghi l exminister Andrea Riccardi y l expresidënt dla Camera Pier Ferdinando Casini. Ma l ie dut mo daviert.
Probabl iel che n jirà inant uni di a tenì na vela zënza resultat nchin n juebia canche l cuorum unirà arbassà da doi terc ala maiuranza assoluta.
 
 

					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Politica y Istituzions