Trail
19 Agost 2022 Ajorné da les 14:35
Politica y Istituzions

ambient

​For plu lamentanzes per joi turistics cun l joler

L ie for de plu zitadins che va dal’aucatura populera a se lamenté dl disturb di joi turistics cun l joler. Chësc à l’aucata populera Morandell segurà pra n’ancunteda cun l “Dachverband für Natur und Umweltschutz”. I doi ënc se damana na lege nueva
Credic © Elidolomiti Joler per joi turistics
Joler per joi turistics


L’aucata populera y l “Dachverband für Natur und Umweltschutz” se damanda na reduzion de joi cun l joler me per devertimënt. L ie dantaprima la fuera di joleri che à purtà truep zitadins tan inant da ji a se lamenté. Chësc mo de plu te raions da mont ulache la jënt chier la gheneda.

Ejëmpl tla Ladina ie la mont de Secëda ulache tlienc se lascia julé pra na utia per n aperitiv.

 
Chësc i un di argumënc che l’aucata populera Gabriele Morandell à purta dant pra n’ancunteda cun l “Dachverband für Natur und Umweltschutz”. L presidënt dla lia ambientalistica Josef Oberhofer jonta mo pro che l ie mprejes che pieta joi turistics pra manifestazions o nce coche program per i turisć.

“Chisc joi va defin contra na politica per l tlima y desturba dassënn la jënt che vif tl raion.”

(Presidënt Josef Oberhofer)
L“Dachverband für Natur und Umweltschutz” y l’aucata populera se damanda dala Jonta provinziea de Bulsan che la lege sun i joi cun l joler vënie laureda ora da nuef y che l dëssa me plu unì julà canche l ie veramënter debujen.


					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Politica y Istituzions