Trail
04 Messel 2022 Ajorné da les 16:10
Ambient

Serai de Sotguda: l va inant i lëures per cumedé l gran dann de Vaia

I Serai de Sotguda sota la Marmolada, tl chemun de La Rocia, resta inant stluc do l dann dla tampesta Vaia dl 2018. Ma l vën laurà dassënn per cumedé l azes y per mëter n segurëza dut l raion.

Chisc dis iel unì tenì n sëuranluech per udëi coche va inant i lëures de Veneto Acque per cont dla region Venet. “Udëi sun l post coche l vën laurà ne ie nia l medemo coche udëi l proiet sun chemun”, à dit l ambolt de La Rocia Andrea De Bernardin.
“I cunselieres de chemun à pudù se rënder cont che l ie de gran deficulteies te chëla valeda strënta”. Plu iedesc ie la streda che i lauranc adrova per ruvé permez unida danejeda dal tëmp. Giut ie i lëures restei fërmes pervia dla pandemia: Y sën iel n aumënt esponenziel di priejes dla materies primes y di carburanc, n gran problem per la firmes de apalt che fej i lëures.
“E crëta che sce dut va bën y l ne suzed nia mo zeche danterite sarons boni de finé i giaurì inò i Serai nchin ala fin dl 2023”, nsci De Bernardin.
La mprejes che fej i lëures ti Serai ie dutes dl post. L se trata de de gran lëures per n custimënt de 11 milions de euro.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri retrac Ambient