Trail
25 Mei 2019 Ajorné da les 11:28

Regules nueves per promozions y retlames

Dai prim de jené iel ndrova tl Chemun de Urtijëi n regulamënt nuef

Per avëi n luech che ne vën nia placatà da retlames y promozions, iel te uni chemun n regulamënt aposta.
A Urtijëi an al scumenciamënt dl ann mudà na vedla normativa dl 1992 per jí do ai tëmpes y ai bujëns de aldidancuei.
L regulamënt nuef ie na cunseguenza dla lege finanziera taliana nueva. 
Dut l regulamënt ie ënghe da liejer plu avisa sun la plata internet dl Chemun de Urtijëi. 

Al podess ince te interessé…

De autri video Economia y Laour