Trail
23 Otober 2019 Ajorné da les 20:58
Sozieté

Na pascion a doi rodes: L'ancunteda dl Vespaclub Gherdëina

La ie scialdi deplù che n mesun de trasport: La Vespa. A Runcadic se à ai 8 de juni ancuntà apasciunei dla Vespa da dlonch caprò.

Ndut an pedù cumpedé 190 Vespes pra l'ancunteda metuda a ji dal Vespaclub Gherdëina, na lia, che ie unida metuda su l ann 2012 y à riesc abù n gran suzes.

L ie la storia de na icona zënza tëmp. Da canche l ie unì ora l prim mudel de Vespa Piaggio l ann 1946, ie si popularità for cresciuda - y va inant nce aldidancuei.
Danter apasciunei vëniel cialà, cunsciderà, marciadà y baratà - ucajions per se ancunté n iel for inò danter la lies che ti va do a chësc passatëmp.

La Vespa - Nasciuda per chiche ne pudova nia se permëter n auto, ne iela bele giut nia plu mé n mesun de trasport, ma n stil de vita, che faszinea pitli y granc. 
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Sozieté