Trail
28 Jené 2020 Ajorné da les 08:15
Trasporc y Viabelté

7 ferates nueves per renfurzé l trasport publich

La Pruvinzia de Bulsan renuvea si rë de trasport sun la scines.

Plu modernes y plu efizientes sarà la ferates nueves che la Pruvinzia de Bulsan à cumprà tres si sozietà STA. 
7 mesuns de trasport, che sarà njiniei te doi ani y mez y che se njonterà ai 22 mesuns che ie bele tl Südtirol.

Na ferata uni mes'ëura

L travert dl'aministrazion publica ie seguré na ferata uni mes'ëura te uni stazion dla ferata pruvinziela.

N nvestimënt de passa 64 milions de euro...
 

Gran pert dla ferates nueves dla firma canadeja Bombardier furnerà sun la trata tla Val Venuesta, ulache i mesuns a gasuele che ie sën, à arjont la capazità mascima - ma i sarà adatei nce al tunel de basa dl Prëner y i unirà adurvei per fé plù efizienta la rë dla ferates dl'Euregio. 

...per na mubiltà for plu sustenibla

La Pruvinzia uel nce arjonjer na otimisazion ti orares dla ferates, renfurzan i cunliamënc che va diretamënter a Dispruch y a Lienz, a na moda che l unirà for plu saurì a lascé l auto a cësa y a se nuzé di mesuns de trasport publich. 

Cun chësc pensier saral da dezëmber inant nce mo na ferata che va plu tert da sëira - y plu avisa dala 23.35 - da Bulsan a Persenon.
Rujenà vëniel nce de na trata nueva che pudëssa te n daunì jì diretamënter da Bulsan a Milan y inò de reviers. 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Trasporc y Viabelté