Trail
29 Mei 2020 Ajorné da les 14:31
Politica y Istituzions

Reduzion di parlamenteres

I senatores te la Region i passará da set a sie e i vegnará litè con l sistem maioritar. Trëi te Südtirol e trëi tel Trentin. Più gran l tai di deputac che vegnará lità te noscia Regiun. Nia più unesc, ma set. Begn cater demanco.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions