Trail
11 Messel 2020 Ajorné da les 16:10
Sport

Fat ora l plann per nvestimënc y nfrastrutures

Vincenzo Novari menerà l cumité de urganisazion di juesc olimpics da d'inviern Milan Cortina 2026.

L cumité de urganisazion di juesc olimpics 2026 à n CEO nuef: Vincenzo Novari. La dezijion ie unida tëuta n ucajion dl'ancunteda a Roma, pra chëla che l fova nce prejënc i presidënc dla pruvinzies de Trënt y Bulsan.

L plann de viers di juesc olimpics
 
"L ie stat n'ancunteda positiva y concreta" à dit l presidënt Maurizio Fugatti ala fin dla reunion, te chëla che l ie unì metù ju n prugram de ntervënc sui mplanc sportives y la nfrastrutures.

Deberieda cun i ministres per l sport y per l'ativiteies economiches, l presidënt dl Coni y i reprejentanc de duta la istituzions che à da nfé cun la olimpiades dl 2026 iel a Roma unì fat ora l statut dla fondazion che se cruzierà dl'urganisazion.

Nce l Südtirol dijerà la sia

N var mpurtant per Arno Kompatscher, che à lascià mëter fosch sun blanch che l Südtirol sarà reprejentà tl cunsëi olimpich cun dërt de veto sun la dezijions. Coche duc i autri raions.
Fat ora iel nce unì i ultim particuleres dla lege olimpica, uel dì la ressorses che l Guviern meterà a despusizion. 
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Sport