Trail
13 Auril 2021 Ajorné da les 16:58
Stories y Mestiers

Viver y lauré cun l Covid

Per la pesones che giapa assistënza tla berstot prutejeda “La Spona” ne ie chësc tëmp de pademia nia saurì. Ëiles à mussù se adaté a deplù mudamënc.
de Mara Miribung

La majera tëma ie passeda. Do mpue passa n ann de pandemia se à duc bel plan usà ala mudazions tla vita da uni di che l virus Corona à purtà. La majera ndesfideda di mënsc passei ie stata la urganisazion dl’ativiteies.
 
“La Spona” lëura inò
 
Gran mpurtanza ti à i respunsabli dat a ti spieghé ala persones assistedes la situazion y i mudamënc atuei. A chësta maniera an pudù ti to la tëmes y afrunté deberieda y cun pazienza chësta situazion nueva.
 
L mancia i cuntac
 
Danz che i cuntac danter la persones ie unic a mancé belau defin. Ntan la pausses resta uniun te si grupa. Cuntac cun dedora mancia defin.
 
Cun pazienza va dut
 
L tëmp à purtà mudamënc per duc, nce per chëi che secudësc i ghesć dla Spona. Mé cun pazienza y sensibltà an sapù da ti pité a duc inò la cundizions per pudëi jì inant cun mutivazion y legrëza cun si ativiteies da uni di.  

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Stories y Mestiers