Trail
12 Jugn 2021 Ajorné da les 21:24
Turism

Dé n sëni che n po unì y nce bele ji su per mont

La sajon da d’insta ie per pië via nce tl’Alta Badia. Bele davierc ie i lifc dla Crusc.
de Concetta Bonaldi

Di hotiei ie n valguni bele davierc. D’autri giaurirà tl’enes che vën. Per l tëmp danter mez lugio y fin de agost iel bele truepa prenotazions.
Nia saurì ne iel chëst ann abiné cunlauradëures per i hotiei. Dantaldut i cueghes mancia. Deplu persones che laurova tl setor turistich à mudà lëur.
L mancia mo i turisc che vën da oradecà, a ezezion di tudësc.
Per ciche à da nfé cun la normes anticovid se aspieten che les venie alesiredes tl’enes che vën.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Turism