Trail
02 Dezember 2021 Ajorné da les 19:07
Stories y Mestiers

Jan Agreiter, l miëur de sië a man

A Ciastel iel da permò unì a se l dé i campionac pruvinziei de sië cun la fauc, ulache Jan Agreiter à venciù l titul.
de Jasmin Ferdigg

Si uedli lusc, canche l mostra l cheder ulache l ie scrit fosch sun blanch: "campion pruvinziel de sië a man". N travert, che Jan Agreiter da La Pli de Mareo ulova bele arjonjer da pitl mut insù.
Si pere ti à nsenià a sië cun la fauc, cun 15 ani al fat si prima garejeda y dan n valgun dis ti iela pona garateda a stiché duc i cuncurënc y purté l titul a cësa, sun l luech da Brach. 

Fadia, savëi y prezijion

Sië cun la fauc ie n ert a chël che nia plu trueps ti va do aldidancuei. Ajache l ie n lëur sfadieus: sië a man ne se damanda nia mé savëi, ma nce forza, prezijion y nia mancë ne possa la condizion. N pudëssa belau dì che l ie n sport. 

N "sport" nia da puech

Mo plu rie iel canche n fej pea vel garejeda. L ie truepa cosses che muessa jì a pèr. Mé l'ulentà ne tleca nia. L ie nce de bujën dla drëta fauc y na bona tecnica a sië vën mo leprò.
Pra la cumpetizions vëniel cialà avisa tan asvelc che n ie y tan bel che l vën sià. Y l vën monce a dì cie sort de ierba che l ie.  

Fauc ne ie nia fauc

Sciche la fauc, nsci l tai, dijun. Y l tai dëssa vester fin, ma nia massa fin, ajache sce l fossa da sasc, pona se revinëssl. Y samën uel nce vester la drëta fauc. 

N pez nia da pudëi pensé demez

Scebën che la mascins à bele da n pez tëut ite l lëuc che nosc antenac fajova mo defin a man y l'adurvanza dla fauc ie jita zruch, resterala n njin d'utl, nia da pensé demez sun n luech da paur. 
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Stories y Mestiers