Trail
17 Mei 2022 Ajorné da les 15:08
Religions

La Val Badia tol cumià da siur Franz Sottara

Tla dlieja de La Val à la cumenanza ncuei tëut cumià da Sniëur Franz Sottara, mort n sada te spedel de Burnech.
de Jasmin Ferdigg

Truepa jënt à ulù saludé y acumpanië siur Franz sun si ultim viac. Acioche duc posse to pert, ie la Santa Mëssa de supeltura nce unida trasmetuda sun deplù canai.
Tl cheder dla zelebrazion, tla dlieja ulache l ie stat curat ti ultims 10 ani, an lecurdà si bontà y la persona da ulëi bon che l ie stat, coche l vescul Ivo Muser à auzà ora. Pensieres soc y sentìi iel nce unit dal digan dla Val Badia Siur Iaco Willeit. 

Na vita a servisc dla cumenanza

Cunsacrà preve tl 1958 ie Franz Sottara stat testemone dla fede a Badia, Sanciana, La Val y te Fodom. Nce a Longiarü y a La Ila iel stat pluan. Dal 1993 incà fovl digan dla Val Badia y do la pension tl 2011, al sëurantëut la ncëria da curat a La Val, ulache l à servì nchin ala fin. Trueps ie stac i mumënc particuleres che ti à dat legrëza a Siur Franz: danter l auter l'ancunteda cun l papa, la santificazion de Ujöp da Oies y nce l pelegrinaje sun Jevun ti à ralegrà l cuer. 

L uet sot che Siur Franz Sottara lascia zruch, unirà mplenì dal bel lecort de n preve, cun mans y cuer davierc. 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Religions