Trail
01 Messel 2022 Ajorné da les 15:03
Ert y Cultura

11 conzerc per pité aurela curta cun n livel aut

Nce chëst ann inò mët Badiamusica a ji n festival zentrà sun la mujiga tlassica. Cun conzerc partìi su mpue sun duta la valeda iesen ruvei ala 22esma edizion.
de Mateo Taibon

Coche ti ultimi ani à Badiamusica nce chëst ann inò metù mpe n festival cun n program varià: Ti 11 conzerc de chësc instà porta – coche l ie usanza – de pitli ensembles dant mujiga de epoches desvalives.
L repertor à si fundamënta tla gran mujiga dl passà.
L ensemble Naghash purterà dant mujiga armena te na nterpretazion moderna. L prim conzert ai 13 de lugio sarà l cuintet de Schubert acumpanià da tesc te cater rujenedes purtei dant da André Comploi cun reflescions sun l’emozion dla mujiga.
A La Pli aràn n format nuef cun n conzert dopl dedicà a na personalità medievala: l “Mönch von Salzburg”.
N uel pité aurela curta cun n livel aut sibe di musizisc che dl repertor.
Na pert fissa dl program ie i conzerc de orgun – chest ann nia mé a Badia, ma nce a La Ila.
 

 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura