Trail
05 Dezember 2022 Ajorné da les 17:30
Politica y Istituzions

Tl daunì jiran ancontra a ndesfidedes nueves

Cun la prima majera nevera dl inviern à la cumiscions dla levines inò tëut su si lëur. La cumiscions cunsieia i ambolc sun ciuna mesures y pruvedimënc che l ie da to n cajo de pericul de levines.
de cm

La cumiscions dla levines di chemuns de Sudtriol à tëut pert a n di de furmazion cun la diretëura dl'ufize pruvinziel meteo y prevenzion levines.
Na furmazion costanta ie mpurtanta per pudëi valuté miec i periculi.

L focus ie chëst'iede jit ala levines de nëif che sbriscia, n fenomen cunscidrà plutosc nuef.
N generel van ancontra a tëmps cun ndesfidedes nueves, che porta l mudamënt dl tlima.

N'atenzion particulera saral da ti dé chëst'ann ai raions tuchei dal chëifer dla scorza, ulache la funzion de scunanza di bosc ie unida a mancë.
  
L'assessër cumpetënt Arnold Schuler à te chësta ucajion rengrazià la cumisicons dla levines per si lëur mpurtant che vën fat per la segurëza.

Te 49 chemuns de Sudtirol iel na cumiscion dla levines, per ndut 400 cumëmbri, che canche l vën la nëif à da valuté l pericul de levines y tol mesures de prutezion. 
La cumiscion dla levines ie l organ de consulënza per i respunsabli dla prutezion zevila, che ie i ambolc.  

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions