“Scumencé for inò da nuef, zënza finé mei”

Scëmpla, naturela, nia sfurzeda, nsci ulova Hugo Vallazza si ert. A 27 ani da si mort ti dedichea l Tublà da Nives na mostra.

Crì la reduzion y cialé de lascé demez ciche ne ie nia essenziel: chësta fova la filosofia de Hugo Vallazza. Mei ne àl ulù l prestij o l suzes sun l marcià. Plutosc udòvel tl depënjer na terapia, n scumencé for inò da nuef.

Mort per malatia tl 1997, tl’eta de 42 ani, vëniel sën lecurdà cun na mostra tl Tublà da Nives te Sëlva. Metù ora iel nchin ai 15 de merz na selezion di truep dessënies y dantaldut depënc, gran pert tenì su dal fra Claudio Vallazza.