Fascia: soziel

L assessëur Tonina scota su i culaburadëures per capì i bujëns dla cësa de paussa

Pra la vijita tla cësa de paussa a Sèn Jan iel unì mustrà su l bujën de miuré la strutura, l problem de abiné culaburadëures y de pudëi pité servijes a persones nce dedora dala cësa.

L assessëur provinziel ala sanità Mario Tonina à n mierculdi, 03 de auril, vijità la cësa de paussa de Fascia per scute sun chiche lëura y juda la jënt de tëmp, per pudëi nscì capì i bujëns. 

Formalmënter à l assessëur nce ancuntà la presidënta Barbara Bravi, la diretëura Elisa Emiliani, l cunsëi de aministrazion, reprejentanc di ghësć dla cësa deberieda cun i aministradëures de chemun y dl Comun generel. 

Do la vijita dla strutura cun 60 persones de tëmp, à la presidënta spiegà l bujën di lëures de miuramënt ala strutura y à mustrà su l gran problem de abiné personal cualificà. Sëuraprò iel nce de bujën de pité servijes nueves ala cumenanza.